Dzień: 30 marca 2019

Brudna kuchnia w pracy – znasz to?

Badania pokazują skutki niskiego poziomu higieny w naszych kuchniach firmowych. Wiecznie brudna kuchnia to zmora administratorów biur. Ale nie tylko. Jak się okazuje higiena w pracy ma znacznie szersze znaczenie. Nieutrzymanie odpowiedniego poziomu czystości w kuchni w biurze może być przyczyną konfliktów w miejscu pracy i problemów z rekrutacją. Badania przeprowadzone przez ekspertów z firmy …

Brudna kuchnia w pracy – znasz to? Read More »

5 dowodów na to, jak czyste biuro podniesie produktywność Twojej firmy

Chcesz podniesć produktywność Twojej firmy? Nad­szedł czas, aby odświe­żyć, posprzą­tać i pozo­sta­wić biuro upo­rząd­ko­wane i nie­ska­zi­tel­nie czy­ste! Czy­ste śro­do­wi­sko pracy może podnieść wydaj­ność na wiele spo­so­bów. Wiele badań dowio­dło, że ist­nieje zwią­zek mię­dzy czy­sto­ścią biura a ogólną pro­duk­tyw­no­ścią zespołu. Na przy­kład bada­nia prze­pro­wa­dzone przez naj­lep­sze uni­wer­sy­tety w Sta­nach Zjed­no­czo­nych wyka­zały, że 90% pra­cow­ni­ków stwier­dziło, że są bar­dziej wydajni i zmo­ty­wo­wani w czy­stym …

5 dowodów na to, jak czyste biuro podniesie produktywność Twojej firmy Read More »

Jak często sprzątać biuro?

Nie ma wąt­pli­wo­ści, iż czy­ste biuro jest pod­stawą utrzy­ma­nia zasad bez­pie­czeń­stwa i higieny pracy. Należy jed­nak uzmy­sło­wić sobie, iż sprząt­nie biur to odpo­wie­dzialne zaję­cie, gdyż czy­stość wpływa na zdro­wie, samo­po­czu­cie czy kom­fort naszej pracy. Pra­co­dawcy, chcąc zapew­nić swoim pra­cow­ni­kom naj­lep­sze warunki pracy czę­sto zasta­na­wiają się jak czę­sto sprzą­tać w biu­rze i kto powi­nien być za to odpo­wie­dzialny? Czy pra­cow­nik …

Jak często sprzątać biuro? Read More »

5 skutecznych sposobów na podłogi zimą!

Zima rozgościła się już na dobre, ku uciesze najmłodszych i urlopujących podczas ferii. Jednak dla administratorów wszystkich budynków komercyjnych, użyteczności publicznej a także mieszkalnych przyniosła nie lada utrapienie. Kiedy śnieg pokrywa chodniki i ulice, nieuchronnie przykleja się do butów, ubrań i wszystkiego na co spada. Stopiony śnieg w połączeniu z piaskiem i solą sypaną na …

5 skutecznych sposobów na podłogi zimą! Read More »

Metoda na mola!

Mole spożywcze są problem w wielu gospodarstwach domowych. Uwielbiają żerować na produktach suchych – kaszach, otrębach, cukrze i mące. Te małe istoty są uparte – ale wcale nietrudne do zwalczenia. Przede wszystkim – jeśli już zauważyliśmy mola – trzeba jak najszybciej przejrzeć produkty, gdzie mogły się zadomowić. Jeśli już je znajdziemy należy je od razu wyrzucić …

Metoda na mola! Read More »

Zwierzak w domu a sprzątanie

Każdy kto ma zwierzę w domu, wie, że oprócz chwil radości w zabawie z pupilem są momenty, które potrafią wyprowadzić każdego właściciela czworonoga z równowagi. Jednym z takich sytuacji jest bezskuteczne sprzątanie sierści po swoim kocie lub psie – zwłaszcza jesienią i wiosną. Postaramy się przedstawić kilka wskazówek jak walczyć z sierścią waszych pupilów. Odpowiedni …

Zwierzak w domu a sprzątanie Read More »

Wiosenne porządki w domu

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, za oknem coraz więcej słońca i chęci do uporządkowania mieszkania czy domu. Warto wykorzystać nową energię i szybko zabrać się do porządków – zanim ta nowa siła z nas uleci. Przede wszystkim należy rozpocząć od dokładnego zaplanowania sobie sprzątania. Zachęcamy, aby wyznaczyć sobie konkretne dni, które chcemy poświęcić na porządki. …

Wiosenne porządki w domu Read More »