fbpx

5 dowodów na to, jak czyste biuro podniesie produktywność Twojej firmy

Udostępnij

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Chcesz podniesć produktywność Twojej firmy? Nad­szedł czas, aby odświe­żyć, posprzą­tać i pozo­sta­wić biuro upo­rząd­ko­wane i nie­ska­zi­tel­nie czy­ste!

Czy­ste śro­do­wi­sko pracy może podnieść wydaj­ność na wiele spo­so­bów. Wiele badań dowio­dło, że ist­nieje zwią­zek mię­dzy czy­sto­ścią biura a ogólną pro­duk­tyw­no­ścią zespołu. 
Na przy­kład bada­nia prze­pro­wa­dzone przez naj­lep­sze uni­wer­sy­tety w Sta­nach Zjed­no­czo­nych wyka­zały, że

90% pra­cow­ni­ków stwier­dziło, że są bar­dziej wydajni i zmo­ty­wo­wani w czy­stym miej­scu pracy.

Ponad to w tym samym bada­niu stwier­dzono, że 84% pra­cow­ni­ków biu­ro­wych twier­dziło, że ich jakość pracy w czyst­szym śro­do­wi­sku pracy jest wyż­sza.

Nie­za­prze­czal­nym fak­tem jest, że upo­rząd­ko­wane, wygodne i sprzy­ja­jące pracy śro­do­wi­sko biu­rowe może poten­cjal­nie sprzy­jać pozy­tyw­nej atmos­fe­rze. A co za tym idzie pozwa­la­jąc pra­cow­ni­kom sku­pić się na swo­jej pracy, zwięk­sza­jąc w ten spo­sób pro­duk­tyw­ność firmy. Ozna­cza to, że nie­za­leż­nie od tego, czy jesteś wła­ści­cie­lem małego, czy dużego biznesu, niewątliwie musisz zawsze dbać o czystość biura, aby zapew­nić pra­cow­ni­kom pracę w szczę­śli­wym i zdro­wym śro­do­wi­sku.

Oto 5 spraw­dzo­nych spo­so­bów, dzięki któ­rym czyst­sze biuro może pomóc zwięk­szyć pro­duk­tyw­ność Two­jej orga­ni­za­cji.

1. Pomaga utrzymać pra­cow­ni­kom dobre zdro­wie

Niewątpliwie im wię­cej czasu pra­cow­nicy spę­dzają poza biu­rem, tym mniej pracy mogą wyko­ny­wać dla Two­jej firmy! Ponad to nikt nie lubi chorować!

Tymczasem – czy wiesz, że według danych opu­bli­ko­wa­nych przez ZUS w 2018 r. prze­ciętny pra­cow­nik tra­cił 13 dni robo­czych z powodu cho­roby?

W pew­nych przy­pad­kach pra­cow­nicy mogą cho­ro­wać z powodu braku odpowiedniej higieny w Twoim biu­rze. W końcu typowa kla­wia­tura biu­rowa może pomie­ścić do 7500 bak­te­rii na raz! Co gor­sza, wirusy takie jak grypa mogą prze­by­wać na powierzch­niach takich jak biurka czy sprzęt kom­pu­te­rowy przez wiele dni.

Wydaje się, że wszyst­kie te czyn­niki mogą odgry­wać zna­czącą rolę w roz­prze­strze­nia­niu się zaraz­ków, a także cho­rób w miej­scu pracy. Jeśli Twoje biuro jest czy­ste i pozba­wione innych nie­bez­pie­czeństw zagra­ża­ją­cych życiu, możesz poten­cjal­nie zmniej­szyć ryzyko zacho­ro­wa­nia swo­ich pra­cow­ni­ków. Mówiąc pro­ściej, im czyst­sze miej­sce pracy, tym mniej bak­te­rii, drob­no­ustro­jów i tym bar­dziej pra­cow­nicy będą zaan­ga­żo­wani. To zwięk­szy ich pro­duk­tyw­ność, a Twoje pro­jekty będą wyko­nane na czas.

2. Zmniej­sza poziom stresu

W obecnych czasach coraz częściej ludzie spę­dzają wię­cej godzin w pracy niż w domu. Mając to na uwa­dze, ważnym jest, upew­nić się, że wspólne obszary w biu­rze są zawsze zadbane, upo­rząd­ko­wane i przy­ja­zne dla Two­ich pracowników. 
Czy­ste biuro może ozna­czać szczę­śliw­szych pra­cow­ni­ków – co może prze­ło­żyć się na wyż­szą efek­tyw­ność pracy!
Bada­nia wyka­zały, że ist­nieje silna kore­la­cja mię­dzy czy­sto­ścią przestrzeni w jakich przebywamy a zdro­wiem psy­chicz­nym.

Bada­nia suge­rują, że ludzie żyjący lub pra­cu­jący w bar­dziej zagra­co­nych śro­do­wi­skach mają wyż­szy poziom hor­mo­nów stresu. Bała­gan może bowiem po­wo­do­wać próbę sku­pie­nia się na zbyt wielu rze­czach naraz, przez co zwięk­szają poziom stresu.

Stres może wywo­ły­wać wiele pro­ble­mów zdro­wot­nych, w tym nad­uży­wa­nie nar­ko­ty­ków, pro­blemy ze snem, zmę­cze­nie i depre­sję. 
Pod­su­mo­wu­jąc: czyst­sze i upo­rząd­ko­wane biuro może pomóc podnieść morale oraz zapo­biec nara­sta­niu napięć pomię­dzy pra­cow­nikami, utrzy­mu­jąc zespół w dobrej kon­dy­cji, zdro­wiu i goto­wo­ści do pracy. A to może poten­cjal­nie zwięk­szyć pro­duk­tyw­ność firmy.

3. Podwyższa kon­cen­tra­cję i motywację

Zagra­cone śro­do­wi­sko pracy może pro­wa­dzić do więk­szego stresu – ale czy wiesz rów­nież, że może to pro­wa­dzić do zmniej­sze­nia kon­cen­tra­cji i moty­wa­cji? To prawda!
Prze­ło­mowe bada­nie z Uni­wer­sy­tetu Harvarda poka­zuje, że ist­nieje bez­po­średni zwią­zek mię­dzy czy­stym śro­do­wi­skiem pracy a chę­cią wyko­ny­wa­nia trud­nych zadań. W bada­niu zebrano losową próbę stu­den­tów i podzie­lono je na dwie grupy. Jedna grupa sie­działa w miej­scach pracy, które były dosko­nale upo­rząd­ko­wane, a druga tra­fiała do śro­do­wi­ska pracy peł­nego śmieci i bała­ganu. 
Po spę­dze­niu czasu w tych obsza­rach robo­czych, ucznio­wie zostali zabrani do zupeł­nie nowego pokoju i popro­szeni o pracę nad nie­moż­liwą ukła­danką. Bada­nie wyka­zało, że ucznio­wie, któ­rzy pra­co­wali w wol­nej od zakłó­ceń prze­strzeni robo­czej, mogli pra­co­wać sta­bil­nie przez 7,5 minuty dłu­żej niż ucznio­wie pró­bu­jący wyko­nać zada­nie w zagra­co­nym obsza­rze robo­czym. Bada­nie wyka­zało, że nie­chlujny obszar robo­czy może „pod­ko­pać wytrwa­łość ludzi w wyko­ny­wa­niu zadań”. 

Praca w czy­stym i upo­rząd­ko­wa­nym śro­do­wi­sku robo­czym ozna­cza mniej­sze praw­do­po­do­bień­stwo, że coś będzie Cię roz­pra­szać. Własnie dlatego czy­ste biura mogą pro­wa­dzić do zwięk­sze­nia koncentracji, wpły­wa­jąc na Twoją pro­duk­tyw­ność.

Ponad to każdy z nas zwy­kle czuje się zmo­ty­wo­wany i szczę­śliwy po wysprzą­ta­niu i upo­rząd­ko­wa­niu zagra­co­nego pokoju.

Upo­rząd­ko­wane i dobrze zor­ga­ni­zo­wane śro­do­wi­sko pracy może spra­wić, że pra­cow­nicy będą chęt­niej wyko­ny­wać swoje obo­wiązki. 

Praca w czy­stym i przy­ja­znym śro­do­wi­sku pracy przy­nosi nam wię­cej rado­ści. Ozna­cza to, że jako wła­ści­ciel firmy musisz poświę­cić cenny czas, pie­nią­dze i wysi­łek, aby upew­nić się, że Twoja prze­strzeń robo­cza jest wyjąt­kowo czy­sta. Dzięki temu zwięk­szysz moty­wa­cję i podniesiesz morale pra­cow­ni­ków.

4. Ogra­ni­cza „straty czasu”

Pomyśl…

Czy kie­dy­kol­wiek byłeś w trak­cie waż­nej roz­mowy tele­fo­nicz­nej i traciłeś cenne minuty skupienia, ponieważ musia­łeś pogrze­bać na biurku w poszu­ki­wa­niu papieru i dłu­go­pisu?

Czy kie­dy­kol­wiek zmar­no­wa­łeś cały ranek w pracy, prze­szu­ku­jąc szafy i maga­zyn w poszu­ki­wa­niu jed­nego doku­mentu nie­zbęd­nego do zakoń­cze­nia bie­żą­cego pro­jektu?

Odro­bina dezorga­ni­za­cji może pro­wa­dzić do stra­t cennego czasu.

I znasz stare powie­dze­nie – „czas to pie­niądz!”
Nieupo­rząd­ko­wane śro­do­wi­sko biu­rowe może spo­wol­nić wszyst­kich, a nawet pro­wa­dzić do kosz­tow­nych pomy­łek. Z dru­giej strony upo­rząd­ko­wane, czy­ste śro­do­wi­sko pracy pozwala każ­demu skon­cen­tro­wać się na zada­niu. Zwięk­sza to pro­duk­tyw­ność i ren­tow­ność w miarę upływu czasu.

Zgod­nie z danymi Inter­na­tio­nal Data Cor­po­ra­tion firmy tracą 2,5 miliona dola­rów rocz­nie przez nieupo­rząd­ko­wane miej­sca pracy. A to wszystko z powodu poszu­ki­wa­nia doku­men­tów lub pli­ków!

5. Prezentuje Twój pro­fe­sjo­na­lizm

Pamię­taj, że Twoje biuro jest ści­śle zwią­zane z tym, kim jesteś jako firma. W wielu przy­pad­kach ta prze­strzeń jest pierw­szym przy­stan­kiem, który poten­cjalni klienci wyko­nają, gdy przyjdą do Cie­bie w poszu­ki­wa­niu usługi.

Kiedy klienci Cię odwie­dzają, zazwy­czaj postrze­gają Twoje biuro jako bez­po­średnie odzwier­cie­dle­nie war­to­ści Two­jej firmy.

Mówiąc pro­ściej, nie­chlujne śro­do­wi­sko pracy może spra­wić, że Twoi klienci zakwe­stio­nują Twoją zdol­ność do zapew­nia­nia im satys­fak­cjo­nu­ją­cych usług. Chcie­liby współpra­co­wać z firmą, która pora­dzi sobie z nimi bez­zwłocz­nie, sku­tecz­nie i w spo­sób satys­fak­cjo­nu­jący. Mię­dzy innymi czy­ste miej­sce pracy, może prze­ko­nać ich, że jesteś nie­za­wodny. 
Czy­ste biuro pozwoli Ci zro­bić wspa­niałe pierw­sze wra­że­nie i pomóc zabez­pie­czyć przy­szły biznes!

Aby zwięk­szyć ogólną pro­duk­tyw­ność firmy, musisz zadbać o to, aby prze­strzeń robo­cza była czy­stym i przy­jem­nym miej­scem.

Jeżeli szukasz pomocy w sprzątaniu swojego biura, zadzwoń do nas jeszcze dziś

sprawdź podobne artykuły

Powrót do szkoły i rutyna w sprzątaniu

Mamy juz połowę września. W naszej rodzinie to właśnie wrzesień jest początkiem nowego roku. To w tym momencie robimy podsumowania i plany na kolejny rok. Nie w styczniu. A to za sprawą naszej 4 dzieci :). Trójka z nich jest już w placówkach, także jak się domyślacie układanie naszego planu tygodnia wciąż trwa. Mam nadzieję, że do końca miesiąca już wszystko się wyklaruje. 🙂 Koniec wakacji i początek roku szkolnego to też ustalenie na nowo rutyny każdego dnia. W tym rutyny sprzątania.

czytaj dalej

Czy naprawdę warto zlecić profesjonalne pranie dywanu? 

Odpowiem Wam szczerze. Tak – jeśli tylko Cię na to stać. Jeżeli nie, to rozważałabym czy w ogóle taki dywan kupować.
Ta zasada działa w odniesieniu do każdego innego sprzętu czy wyposażenia Twojego domu.

czytaj dalej

20 miejsc o których większość z nas zapomina podczas wiosennych porządków

Wiosna juz wisi w powietrzu. A tym samym nadchodzi czas wiosennych porządków.
Jest to moja ulubiona pora roku. Wszystko budzi się do życia. Także ja sama ;). Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie nie ma lepszej okazji do nadrobienia zaległości jakie nagromadziły się przez zimę we wszystkich zakamarkach domu.
Poniżej przedstawiam Wam listę 20 miejsc, o których wiele z nas zapomina

czytaj dalej