fbpx

Biura

Czy­ste okna – Czy­sty biznes! Jak czę­sto powinny być myte okna w budynku komer­cyj­nym?

Być może mycie okien nie jest prio­ry­te­tem na Two­jej liście zadań. Jed­nak wiesz już z poprzed­niego arty­kułu, że czy­ste okna mogą zdzia­łać cuda dla Two­jego biznesu, nato­miast brudne, zaku­rzone, pełne odci­sków pal­ców i smug mogą źle odbić się na Twoim wize­runku. Przy­go­to­wu­jąc się do tego wpisu, czy­ta­łam wiele arty­ku­łów na ten temat i w jed­nym z nich natknę­łam się na …

Czy­ste okna – Czy­sty biznes! Jak czę­sto powinny być myte okna w budynku komer­cyj­nym? Read More »

2 powody, dla których powinieneś dbać o czystość okien!

Idąc Warszawskimi ulicami, mam wrażenie, że mycie okien jest zadaniem, o którym w dalszym ciągu wiele firm zapomina lub robi to niewystarczająco często. Zapewne nie zdają sobie sprawy, że znaczenie czystych okien wykracza znacznie poza estetykę… Czy wiesz dlaczego czyszczenie okien jest tak istotne dla Twojego biura? Wyobraź sobie słoneczny dzień i ważnego klienta stojącego …

2 powody, dla których powinieneś dbać o czystość okien! Read More »

8 najbrudniejszych miejsc w Twoim biurze!

W okresie przeziębień wszyscy starają się uważać, aby nie rozprzestrzeniać zarazków w swoim otoczeniu. Martwią się upuszczeniem ciasteczka na podłogę lub skorzystaniem z publicznej toalety. Tymczasem najbrudniejsze miejsca w biurze to miejsca, o których wiele osób prawdopodobnie nawet nie myśli. Nawet jeżeli jesteśmy ostrożni, powierzchnie biurowe są pełne bakterii powodujących choroby. Podłogi i powierzchnie w …

8 najbrudniejszych miejsc w Twoim biurze! Read More »

Brudna kuchnia w pracy – znasz to?

  Badania pokazują skutki niskiego poziomu higieny w naszych kuchniach firmowych. Wiecznie brudna kuchnia to zmora administratorów biur. Ale nie tylko. Jak się okazuje higiena w pracy ma znacznie szersze znaczenie. Nieutrzymanie odpowiedniego poziomu czystości w kuchni w biurze może być przyczyną konfliktów w miejscu pracy i problemów z rekrutacją. Badania przeprowadzone przez ekspertów z …

Brudna kuchnia w pracy – znasz to? Read More »

5 dowodów na to, jak czyste biuro podniesie produktywność Twojej firmy

Chcesz podniesć produktywność Twojej firmy? Nad­szedł czas, aby odświe­żyć, posprzą­tać i pozo­sta­wić biuro upo­rząd­ko­wane i nie­ska­zi­tel­nie czy­ste! Czy­ste śro­do­wi­sko pracy może podnieść wydaj­ność na wiele spo­so­bów. Wiele badań dowio­dło, że ist­nieje zwią­zek mię­dzy czy­sto­ścią biura a ogólną pro­duk­tyw­no­ścią zespołu. Na przy­kład bada­nia prze­pro­wa­dzone przez naj­lep­sze uni­wer­sy­tety w Sta­nach Zjed­no­czo­nych wyka­zały, że 90% pra­cow­ni­ków stwier­dziło, że są bar­dziej wydajni i zmo­ty­wo­wani w czy­stym …

5 dowodów na to, jak czyste biuro podniesie produktywność Twojej firmy Read More »

Jak często sprzątać biuro?

Nie ma wąt­pli­wo­ści, iż czy­ste biuro jest pod­stawą utrzy­ma­nia zasad bez­pie­czeń­stwa i higieny pracy. Należy jed­nak uzmy­sło­wić sobie, iż sprząt­nie biur to odpo­wie­dzialne zaję­cie, gdyż czy­stość wpływa na zdro­wie, samo­po­czu­cie czy kom­fort naszej pracy. Pra­co­dawcy, chcąc zapew­nić swoim pra­cow­ni­kom naj­lep­sze warunki pracy czę­sto zasta­na­wiają się jak czę­sto sprzą­tać w biu­rze i kto powi­nien być za to odpo­wie­dzialny? Czy pra­cow­nik …

Jak często sprzątać biuro? Read More »

5 skutecznych sposobów na podłogi zimą!

Zima rozgościła się już na dobre, ku uciesze najmłodszych i urlopujących podczas ferii. Jednak dla administratorów wszystkich budynków komercyjnych, użyteczności publicznej a także mieszkalnych przyniosła nie lada utrapienie. Kiedy śnieg pokrywa chodniki i ulice, nieuchronnie przykleja się do butów, ubrań i wszystkiego na co spada. Stopiony śnieg w połączeniu z piaskiem i solą sypaną na …

5 skutecznych sposobów na podłogi zimą! Read More »