fbpx

Czy­ste okna – Czy­sty biznes! Jak czę­sto powinny być myte okna w budynku komer­cyj­nym?

Udostępnij

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Być może mycie okien nie jest prio­ry­te­tem na Two­jej liście zadań. Jed­nak wiesz już z poprzed­niego arty­kułu, że czy­ste okna mogą zdzia­łać cuda dla Two­jego biznesu, nato­miast brudne, zaku­rzone, pełne odci­sków pal­ców i smug mogą źle odbić się na Twoim wize­runku.

Przy­go­to­wu­jąc się do tego wpisu, czy­ta­łam wiele arty­ku­łów na ten temat i w jed­nym z nich natknę­łam się na taką opinię

Pod­czas gdy świe­cące okna mogą pozo­stać nie­zau­wa­żone, to brudne okna rzu­cają się z daleka w oczy.

Abso­lut­nie się z tym zga­dzam.

Pamię­taj goście, klienci, najemcy czy nawet prze­chod­nie zwra­cają uwagę na wygląd budynku i jest tylko jedna szansa na zro­bie­nie pierw­szego wra­że­nia, więc spraw by było dobre!

Czę­stotliwość, z jaką wła­ści­ciel nie­ru­cho­mo­ści komer­cyj­nych powi­nien zapla­no­wać czysz­cze­nie okien zależy od wielu czyn­ni­ków; użyt­ko­wa­nie budynku, poło­że­nie, kra­jo­braz i pogoda. Inne czyn­niki obej­mują rodzaj dzia­łal­no­ści, budżet, styl budo­wa­nia i rodzaj wize­runku, jaki firma stara się przed­sta­wić klien­tom.

Okre­śle­nie czyn­ni­ków zewnętrznych mających wpływ na Twoją nieruchomość pomoże Ci usta­lić akcep­to­walny har­mo­no­gram czysz­cze­nia okien.

Oto kilka z nich, które powi­nieneś wziąć pod uwagę:

Loka­li­za­cja – czyli gdzie znaj­duje się Twój biznes?

Jeśli budy­nek znaj­duje się w pobliżu auto­strady lub przy ruchli­wych uli­cach, okna bru­dzą się znacz­nie szyb­ciej z powodu dymu i brudu, które gro­ma­dzą się na nich każ­dego dnia. Podob­nie jeśli firma znaj­duje się w dużym mie­ście, takim jak War­szawa, gdzie poziom zanie­czysz­czeń jest wysoki, a w bez­po­śred­nim oto­cze­niu jest brud i kurz w związku z pro­wa­dzo­nymi pra­cami budow­la­nymi lub dro­go­wymi, możesz spo­dzie­wać się częst­szego czysz­cze­nia okien.

W prze­ci­wień­stwie do cichych stref podmiej­skich lub wiej­skich, gdzie ruch samo­cho­dowy jest nie­wielki i okna nie muszą być czysz­czone tak czę­sto.

Czy budy­nek jest oto­czony drze­wami?

Istot­nym czyn­nikiem jest rów­nież oto­cze­nie drzew i innej roślin­no­ści. Cho­ciaż biuro oto­czone drze­wami jest piękne, okna biu­rowe będą praw­do­po­dob­nie wyma­gały czę­stego czysz­cze­nia ze względu na ptaki i owady zwią­zane z drze­wami, a w nie­któ­rych przy­pad­kach kapiący sok.

Jaką mamy porę roku?

W miej­scach desz­czo­wych okna biu­rowe należy czy­ścić czę­ściej, aby usu­nąć osady mine­ralne zwią­zane z wodą. Jest to jeden z czyn­ni­ków, któ­rego nie możesz kon­tro­lo­wać. Jed­nak możesz się wcze­śniej przy­go­to­wać – zapla­no­wać zwięk­szoną czę­stotliwość mycia okien wio­sną i jesie­nią już przy pod­pi­sa­niu umowy z firmą sprzą­ta­jącą. Wów­czas masz pełną kon­trolę nad budże­tem prze­zna­czo­nym na utrzy­ma­nie czy­sto­ści.

Jaką działalność prowadzisz?

Już wiesz, co może wpły­nąć na har­mo­no­gram mycia okien w Two­jej fir­mie. Mam nadzieję, że pomoże Ci to pod­jąć naj­lep­sze decy­zje.

Myślę, jednak, że mimo wszystko jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na częstotliwość mycia okien jest rodzaj działalności jaki prowadzisz.

Warto w tym wypadku polegać na doświad­cze­niu innych, dla­tego poni­żej przed­sta­wiam Ci kilka pro­stych wska­zó­wek. Sprawdź jak czę­sto różne branże decy­dują się na mycie okien.

Restau­ra­cje

Jeśli okna restau­ra­cji są brudne, co nam to mówi o czy­sto­ści w kuchni? Restau­ra­cje i kawiar­nie są miej­scem gdzie szcze­gól­nie zwra­camy uwagę na czy­stość. Myślę, że w dużej mie­rze to pro­gramy Pani Magdy Ges­sler, wpły­nęły na naszą ogólną świa­do­mość tego pro­blemu.

Nie­stety z wil­go­cią i tłusz­czem krą­żą­cym w powie­trzu, zale­cana czę­stotliwość mycia okien wynosi mini­mum – co dwa tygo­dnie lub czę­ściej. Czysz­cze­nie musi odbywać się wewnątrz i na zewnątrz.

Posia­da­nie czy­stych okien jest klu­czem do wywar­cia dobrego wra­że­nia, które odzwier­cie­dla wize­ru­nek zakładu.

Jeśli chcesz stwo­rzyć wize­ru­nek wyso­kiej jako­ści, potrze­bu­jesz „ape­tycz­nych” okien, a nie tylko jedze­nia.
Odci­ski pal­ców, tłu­ste i zaku­rzone okna tylko odstra­szą klien­tów.

Placówki opieki zdro­wot­nej

Gdyby okna Two­jego leka­rza były brudne, to czy nie zastanawiałbyś się czy są na nich zarazki? A co z zarazkami w całym gabinecie?

Wszel­kie pla­cówki opieki zdro­wot­nej, takie jak gabi­nety lekar­skie szpi­tale, przy­chod­nie, gabi­nety den­ty­styczne muszą być nie­ska­zi­tel­nie czy­ste, dobrze utrzy­mane i co naj­waż­niej­sze ste­rylne.

Czyste okna pomagają odzwier­cie­dlić bez­pieczne śro­do­wi­sko, w którym prze­pro­wa­dza­ne są zabie­gi. Mając to na uwa­dze, czę­stotliwość czysz­cze­nia okien powinna wyno­sić mini­mum 1 x w mie­siącu.

Czy­ste okna dają pew­ność pacjen­tom, że są rów­nież pod dobrą opieką i mogą czuć się bez­piecz­nie.

Sklepy deta­liczne

Czy kie­dy­kol­wiek myśla­łeś o tym, że czysz­cze­nie okien wysta­wo­wych może zwięk­szyć sprze­daż? Czy wolisz pójść do sklepu z ubra­niami, który ma brudne brudne okna czy takiego, który ma czy­ste, błysz­czące okna wysta­wowe?


Czy­ste okna pozwolą prze­chod­niom zoba­czyć pro­dukty na sprze­daż, zachę­ca­jąc ich do wej­ścia i doko­na­nia zakupu.
Wal­czysz z wszechobecną kon­ku­ren­cją. Wal­cząc o powta­rza­jący się ruch i trans­ak­cje, musisz pozostawić po sobie dosko­nałe wra­że­nie, które przy­ciąga poten­cjal­nych klien­tów. Posia­da­nie czy­stych okien jest klu­czem do uzy­ska­nia prze­wagi nad kon­ku­ren­cją.

Wzrok Klien­tów mają przy­ciągać towary znaj­du­jące się za szybą a nie brudne okna.


Dlatego witryny powinny być czysz­czone co naj­mniej 1 x w mie­siącu, a w okre­sach desz­czo­wych nawet 2–3 x w mie­siącu.

Biura

Mając powyż­sze na uwa­dze, nasuwa się pyta­nie: jak czę­sto powin­ni­śmy czy­ścić nasze okna biu­rowe?

Zazwy­czaj okna biu­row­ców nie wyma­gają tak czę­stego czysz­cze­nia. Budynki biu­rowe potrzebują peł­nego i dokład­nego czysz­cze­nia i kon­ser­wa­cji co naj­mniej dwa razy w roku. Wyjątkiem jest lobby. To zupełnie inna histo­ria.

Pomyśl, jest to pierw­sza rzecz, którą ludzie widzą po wej­ściu do budynku, dla­tego mycie okien powinno odby­wać się mini­mum 1 x w mie­siącu, a mycie szkla­nych drzwi nawet codzien­nie.

Nato­miast, jeśli budy­nek mie­ści się przy ruchli­wej ulicy, pomyśl o częst­szym myciu okien na całym par­te­rze.

Jeśli pro­wa­dzisz dzia­łal­ność pro­duk­cyjną, któ­rej efek­tem ubocz­nym jest two­rze­nie się dużej ilo­ści kurzu lub pyłu maga­zy­no­wego np. z powodu złej wen­ty­la­cji, powi­nieneś roz­wa­żyć mycie okien w holu­/re­cep­cji czę­ściej i na bie­żąco moni­to­ro­wać ich stan.

Budy­nek biu­rowy z zaku­rzo­nymi oknami spra­wia wra­że­nie, że biznes nie działa dobrze. To po pro­stu nie wzbu­dza zaufa­nia.

Mene­dże­ro­wie obiek­tów powinni doło­żyć wszel­kich sta­rań, aby moni­to­ro­wać okna swo­jego budynku biu­rowego. Jeśli okna są myte dwa razy w roku i wydaje się, że jest to wystar­cza­jące, to dobrze. Ale zawsze są wyjątki. Na przy­kład, w sąsiedz­twie zaczną się nowe prace budow­lane. Nie tylko duży ruch samo­cho­dów cię­ża­ro­wych, ale same prace budow­lane zawsze powo­dują uno­sze­nie się kurzu i pyłu budow­lanego, który wylą­duje na oknach. W mie­sią­cach, w któ­rych te praca mają miej­sce, może się oka­zać, że konieczne będzie częst­sze czysz­cze­nie okien. Musisz trzy­mać rękę na pul­sie.

Jeżeli potrze­bu­jesz pomocy w zapla­no­wa­niu har­mo­no­gramu mycia okien, skon­tak­tuj się z nami! Chęt­nie pomo­żemy!

sprawdź podobne artykuły

Powrót do szkoły i rutyna w sprzątaniu

Mamy juz połowę września. W naszej rodzinie to właśnie wrzesień jest początkiem nowego roku. To w tym momencie robimy podsumowania i plany na kolejny rok. Nie w styczniu. A to za sprawą naszej 4 dzieci :). Trójka z nich jest już w placówkach, także jak się domyślacie układanie naszego planu tygodnia wciąż trwa. Mam nadzieję, że do końca miesiąca już wszystko się wyklaruje. 🙂 Koniec wakacji i początek roku szkolnego to też ustalenie na nowo rutyny każdego dnia. W tym rutyny sprzątania.

czytaj dalej

Czy naprawdę warto zlecić profesjonalne pranie dywanu? 

Odpowiem Wam szczerze. Tak – jeśli tylko Cię na to stać. Jeżeli nie, to rozważałabym czy w ogóle taki dywan kupować.
Ta zasada działa w odniesieniu do każdego innego sprzętu czy wyposażenia Twojego domu.

czytaj dalej

20 miejsc o których większość z nas zapomina podczas wiosennych porządków

Wiosna juz wisi w powietrzu. A tym samym nadchodzi czas wiosennych porządków.
Jest to moja ulubiona pora roku. Wszystko budzi się do życia. Także ja sama ;). Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie nie ma lepszej okazji do nadrobienia zaległości jakie nagromadziły się przez zimę we wszystkich zakamarkach domu.
Poniżej przedstawiam Wam listę 20 miejsc, o których wiele z nas zapomina

czytaj dalej