fbpx

Jak często sprzątać biuro?

Udostępnij

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Nie ma wąt­pli­wo­ści, iż czy­ste biuro jest pod­stawą utrzy­ma­nia zasad bez­pie­czeń­stwa i higieny pracy. Należy jed­nak uzmy­sło­wić sobie, iż sprząt­nie biur to odpo­wie­dzialne zaję­cie, gdyż czy­stość wpływa na zdro­wie, samo­po­czu­cie czy kom­fort naszej pracy. Pra­co­dawcy, chcąc zapew­nić swoim pra­cow­ni­kom naj­lep­sze warunki pracy czę­sto zasta­na­wiają się jak czę­sto sprzą­tać w biu­rze i kto powi­nien być za to odpo­wie­dzialny?

Czy pra­cow­nik jest odpo­wie­dzialny za utrzy­ma­nie porządku w biu­rze?

O ile roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie ogól­nych prze­pi­sów bez­pie­czeń­stwa i higieny pracy z dn. 23 sierp­nia 2003 r. wyja­śniają, iż to pra­co­dawca ma obo­wią­zek utrzy­my­wać porzą­dek w pomiesz­cze­niach, to jasne jest, iż nie będzie on bie­gał i sprzą­tał po pra­cow­niku. Zazwy­czaj to wła­śnie pra­cow­nik musi zadbać o czy­stość wokół swo­jego sta­no­wi­ska pracy. Porząd­ko­wa­nie wła­snego biurka może być narzu­cone przez odgórne zasady przed­się­bior­stwa.

Utrzy­ma­nie porządku w biu­rze świad­czy o jako­ści usług firmy. Odbite palce na bla­cie, czy zaku­rzony sprzęt nie świad­czy dobrze o miej­scu, które ma świad­czyć okre­ślone usługi.

O ile pra­cow­nicy upo­rząd­kują swoje doku­menty, zmyją po sobie naczy­nia, to zmy­cie cięż­szego zabru­dze­nia i uży­cie odpo­wied­niego środka czy sprzętu do wyczysz­cze­nia brudu już sta­nowi więk­szy pro­blem.

Zwy­kła woda i ście­reczka, które zazwy­czaj wyko­rzy­stują pra­cow­nicy do upo­rząd­ko­wa­nia swo­jego miej­sca pracy, nie zabije bak­te­rii – dopiero uży­cie odpo­wied­nich środ­ków dezyn­fe­ku­ją­cych umoż­liwi pracę w czy­stym pomiesz­cze­niu, które nie zagraża zdro­wiu.

Dla­tego też wiele firm decy­duje się na korzy­sta­nie z usług pro­fe­sjo­na­li­stów z zakresu sprzą­ta­nia. Firma sprzą­ta­jąca nie tylko pozbę­dzie się brudu i bak­te­rii, ale też zrobi to po godzi­nach pracy, nie inge­ru­jąc w rytm obsłu­gi­wa­nej firmy i zwięk­sza jej pro­duk­tyw­ność.

Ale jak często powinny to robić?

Pytanie to nie ma ani złych ani dobrych odpo­wie­dzi, ponie­waż każda firma jest inna i ma naj­zwy­czaj­niej inne potrzeby. Są biura w przy­padku któ­rych już sama spe­cy­fika dzia­łal­no­ści wymu­sza roz­wa­że­nie więk­szej czę­stotliwości sprzą­ta­nia.

Pamię­taj, że wygląd Two­jego biura będzie miał bez­po­średni wpływ zarówno na Two­ich pra­cow­ników, jak i na Two­ich klien­tów, a nawet poten­cjal­nych kan­dy­da­tów do pracy, więc w tym miej­scu powi­nieneś dokład­nie prze­my­śleć to pyta­nie. Według badań czy­ste biuro zachę­cało pra­cow­ników do więk­szej pro­duk­tyw­no­ści, zatem sprzą­ta­nie biura to inwe­sty­cja w wydaj­ność pra­cow­ników.

Co więc decy­duje o czę­stotliwości sprzą­ta­nia?

Aspekty które należy wziąć pod uwagę to przede wszystkim:

  • ilość osób prze­by­wa­ją­cych w biu­rze każ­dego dnia,
  • wiel­kość biura,
  • rodzaj pomieszczeń,
  • ilość sta­nowisk pracy
  • liczba toa­let
  • rodzaj mate­ria­łów wykoń­cze­nio­wych

Są zada­nia, które należy wyko­ny­wać bezwzględnie codzien­nie. Należy do nich sprzą­ta­nie toa­let i kuchni.

Czy wiesz, że toa­lety pra­cow­ników niosą naj­wię­cej bak­te­rii i pato­ge­nów niż jaki­kol­wiek inny pokój w Twoim biu­rze, ustę­pu­jąc tylko bak­te­riom znaj­du­ją­cym się na klamkach drzwi?

Dla zacho­wa­nia odpo­wied­niego poziomu higieny i ogól­nego bez­pie­czeń­stwa zdro­wot­nego należy je czy­ścić codzien­nie. Osoby sprzą­ta­jące powinny myć i odka­zić toa­lety, zlewy, krany, uzu­peł­niać dozow­niki na ręcz­niki papie­rowe oraz mydło w pły­nie, upew­nić się, że w każ­dym bok­sie znaj­duje się wystar­cza­jąca ilość papieru toa­letowego. Lustra i ściany powinny zostać wytarte i odka­żone, a podłoga umyta i zde­zyn­fe­ko­wana.

Kuch­nia jest kolej­nym „kan­dy­da­tem” do codzien­nego sprzą­ta­nia, ponie­waż to w tym miej­scu przy­go­to­wuje się jedze­nie i jed­no­cze­śnie roz­prze­strze­nia się wiele zaraz­ków.

Blaty, mikro­fale, zle­wo­zmy­waki, krany, klamki drzwi, stoły, blaty powinny być codzien­nie czysz­czone i dezyn­fe­ko­wane. Nieutrzy­ma­nie kuchni w regu­lar­nej czy­sto­ści może dopro­wa­dzić do zatru­cia pokar­mo­wego Two­ich pra­cow­ników.

Należy pamie­tać, że o kuch­nię w pracy trzeba dbać tak jak o kuch­nie w domu, a nawet z więk­szą uwagą ponie­waż korzy­sta z niej o wiele wię­cej osób. Nie można trak­to­wać tego tematu po maco­szemu. Pra­cow­nicy firmy powinni być odpo­wie­dzialni za sprzą­ta­nie po sobie i bie­żące utrzy­ma­nie kuchni w czy­sto­ści.

Zachęcamy do przeczytania artykułu przedstawiającego wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie firmy MIELE.

Wiecznie brudna kuchnia w pracy – znasz to?

Toalety oraz kuchnia to miej­sca, gdzie musi być czysto. Nie jest to tylko kwestia komfortu, dobrego samopoczucia ale zdrowia i bezpieczeństwa Twoich pracowników.

Kolejny obszar, na który należy zwró­cić szcze­gólną uwagę to hol wej­ściowy.

Hol jest pierw­szą rze­czą, którą widzą Twoi klienci, więc chcesz mieć pew­ność, że zapewni Ci od progu dobre pierw­sze wra­że­nie. Masz na to tylko jedną szansę. Brudne podłogi w tym nie pomogą. 

W zależ­no­ści od natę­że­nia ruchu w Twoim biu­rze, hol powi­nien być sprzą­tany co kilka dni lub codzien­nie. Więk­szość pro­fe­sjo­nal­nych firm sprzątających odku­rzy podłogi każ­dego wie­czoru i wyczy­ści wszel­kie obrazy, sztuczne rośliny, świa­tła itp.

Im więk­sza prze­strzeń, im wię­cej osób prze­bywa w Twoim biu­rze, tym wię­cej czasu należy poświę­cić na sprzą­ta­nie.

Zachęć pra­cow­ników do wska­zy­wa­nia new­ral­gicz­nych miejsc w biu­rze, które wyma­gają szcze­gól­nej uwagi. Dzięki temu będziesz wie­dzieć na co zwró­cić uwagę przy podej­mo­wa­niu decy­zji.

Korzy­sta­nie z pro­fe­sjo­nal­nej usługi sprzą­ta­nia może się róż­nić na wielu pozio­mach. Ważne jest, aby pamię­tać o wszyst­kich aspek­tach dzia­łal­no­ści, decy­du­jąc, jaki jest opty­malny czas na wyna­ję­cie usługi sprzą­ta­nia.

sprawdź podobne artykuły

Powrót do szkoły i rutyna w sprzątaniu

Mamy juz połowę września. W naszej rodzinie to właśnie wrzesień jest początkiem nowego roku. To w tym momencie robimy podsumowania i plany na kolejny rok. Nie w styczniu. A to za sprawą naszej 4 dzieci :). Trójka z nich jest już w placówkach, także jak się domyślacie układanie naszego planu tygodnia wciąż trwa. Mam nadzieję, że do końca miesiąca już wszystko się wyklaruje. 🙂 Koniec wakacji i początek roku szkolnego to też ustalenie na nowo rutyny każdego dnia. W tym rutyny sprzątania.

czytaj dalej

Czy naprawdę warto zlecić profesjonalne pranie dywanu? 

Odpowiem Wam szczerze. Tak – jeśli tylko Cię na to stać. Jeżeli nie, to rozważałabym czy w ogóle taki dywan kupować.
Ta zasada działa w odniesieniu do każdego innego sprzętu czy wyposażenia Twojego domu.

czytaj dalej

20 miejsc o których większość z nas zapomina podczas wiosennych porządków

Wiosna juz wisi w powietrzu. A tym samym nadchodzi czas wiosennych porządków.
Jest to moja ulubiona pora roku. Wszystko budzi się do życia. Także ja sama ;). Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie nie ma lepszej okazji do nadrobienia zaległości jakie nagromadziły się przez zimę we wszystkich zakamarkach domu.
Poniżej przedstawiam Wam listę 20 miejsc, o których wiele z nas zapomina

czytaj dalej